general conditions illustration

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van de NV GEOS (hierna: “GEOS”). De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel te hebben aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De toepassing van de eigen algemene voorwaarden van de klant wordt integraal uitgesloten. Enkel de offerte van GEOS, de door haar ondertekende overeenkomsten en deze algemene voorwaarden zijn bindend tussen partijen, met uitsluiting van alle andere documenten. 

De overeenkomst tussen de klant en GEOS komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door GEOS of na een (gedeeltelijke) uitvoering ervan. 

2. UITVOERINGSMODALITEITEN

Voor opdrachten in het binnen- en/of buitenland kan GEOS, al dan niet op verzoek van de klant, de uitvoering der prestaties toevertrouwen aan een andere partij, die in dat specifieke geval als enige, uitsluitende contractant t.a.v. de klant is te beschouwen. De klant machtigt GEOS om aan de onderaannemer alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de bedoelde prestaties.

De verslagen of certificaten over de opdracht (hierna “de verslagen” genoemd) van GEOS worden opgesteld in naam en voor rekening van de klant die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze verslagen enkel de feiten weergeven zoals opgetekend door de opdrachtnemer op het ogenblik van de interventie zelve en binnen de grenzen van de ontvangen instructies. Ze moeten steeds in hun geheel en in de context ervan worden voorgelegd en/of vermeld. De verslagen die worden opgesteld voor het testen van monsters bevatten alleen de mening van GEOS over deze monsters en niet over het lot waaruit deze monsters afkomstig zijn. GEOS is niet verplicht om te verwijzen naar of verslag uit te brengen over feiten of omstandigheden die vallen buiten de ontvangen instructies of de toegepaste alternatieve parameters. Indien de klant vraagt dat GEOS aanwezig zou zijn bij de interventie van een derde, gaat de klant ermee akkoord dat GEOS alleen aanwezig moet zijn op het ogenblik van de interventie door de derde, en dat hij de resultaten daarvan moet doorsturen, of het feit van het plaatsvinden van deze interventie, moet bevestigen.

De klant gaat ermee akkoord dat GEOS niet aansprakelijk is voor de toestand of het kalibreren van de gebruikte toestellen, instrumenten en meetapparatuur, de toegepaste methodes, de kwalificaties, handelingen of nalatigheden van het personeel van derden of de resultaten van de analyse. De klant machtigt hierbij GEOS onherroepelijk om aan een derde verslagen te geven indien hij daartoe opdracht krijgt van de opdrachtgever, of naar eigen goeddunken wanneer dit het impliciete gevolg is van omstandigheden, handelsgewoonten, -gebruiken of -praktijken. De verslagen worden opgesteld op basis van de informatie, documenten en/of monsters die worden geleverd door of in naam van de klant en alleen voor de klant die naar eigen goeddunken zal beslissen welke acties ondernomen moeten worden op basis van de voornoemde verslagen. Noch GEOS noch een van haar functionarissen, werknemers, agenten of onderaannemers is aansprakelijk tegenover de klant of derden voor acties al dan niet ondernomen op basis van de bedoelde verslagen noch voor onjuiste resultaten die het gevolg zijn van onduidelijke, verkeerde, onvolledige, misleidende of valse informatie die werd gegeven aan GEOS.

Indien GEOS documenten zou ontvangen die de verbintenissen weergeven tussen de klant en derden of documenten van derden, zoals kopieën van koopcontracten, kredietbrieven, vrachtbrieven enz., worden deze alleen beschouwd als informatie zonder de omvang van de diensten of verplichtingen, aanvaard door GEOS, uit te breiden of te beperken. 

De vervulling van alle in artikel 8.2 omschreven verplichtingen in hoofde van de klant vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door GEOS. Bij iedere niet-naleving van één of meerdere van die verplichtingen, kan GEOS hetzij afzien van de uitvoering van de opdracht, hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, welke afzonderlijk zullen worden aangerekend.

Alle monsters worden na uitvoering van de analyse verwijderd of vernietigd, tenzij GEOS en de klant een schriftelijk akkoord hebben over de voorwaarden waaronder GEOS het monster dient te bewaren. GEOS kan de monsters ook na de overeengekomen bewaarperiode verwijderen of vernietigen, zulks zonder verdere kennisgeving en op kosten van de klant. Speciale vergoedingen voor het verwijderen zijn ten laste van de klant. Indien monsters worden teruggestuurd, moet de klant daarvoor een behandelings- en vrachtvergoeding betalen. 

De klant erkent dat door het leveren van de diensten, GEOS noch de plaats van de klant noch van enige derde inneemt, noch hen hierdoor ontslaat van één van hun verplichtingen, noch wordt hierdoor enige verplichting van de klant tegenover de bedoelde derde of van de derde tegenover de klant overgenomen, ingekort, ingetrokken of nietig. 

3. PRIJZEN

De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft GEOS het recht de offerte aan te passen. 

De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan GEOS bezorgde gegevens. GEOS is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W. en verzendingskosten. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen. 

De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, dan tenzij hieromtrent tussen GEOS en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen. 

Rekening houdend met bijzondere omstandigheden i.v.m. de uitvoering van de opdracht, kan GEOS een meerprijs aanrekenen. 

Indien GEOS niet in staat is alle of een deel van de diensten uit te voeren om welke reden dan ook waarover GEOS geen controle heeft, met inbegrip van verzuim door de klant zijn eigen verplichtingen na te leven, heeft GEOS toch recht op betaling van 1) het bedrag van alle niet-terugbetaalbare uitgaven opgelopen door GEOS; en 2) een deel van de overeengekomen vergoeding in verhouding tot de reëel uitgevoerde diensten.

Vergoedingen die niet werden vastgelegd tussen GEOS en de klant op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst of dat er wordt onderhandeld over een contract, worden bepaald volgens de standaardtarieven van GEOS (die kunnen wijzigen) en alle toepasselijke belastingen zullen moeten betaald worden door de klant.

Alle tussen partijen overeengekomen prijzen zijn steeds jaarlijks herzienbaar.

4. LEVERING EN UITVOERING

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven, zijn berekend op een  normaal aangeleverd volume en zijn nooit bindend.

Wanneer de levering en/of uitvoering ten gevolge van overmacht (zoals bv. staking, oproer, overstromingen, weerverlet, ziekte en schaarste aan grondstoffen) tijdelijk wordt geschorst, zal de leverings- en uitvoeringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding. 

Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst, wegens nietlevering of -uitvoering binnen de overeengekomen termijn gevorderd worden indien de levering/uitvoering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van GEOS.

Het vervoer van monsters geschiedt steeds op kosten en risico van de klant.

5. EXONERATIE

GEOS zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelde. GEOS is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. GEOS is geen verzekeraar noch een borg, en wijst elke aansprakelijkheid in bedoelde hoedanigheid af.

De aansprakelijkheid van GEOS, zijn organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers, is uitgesloten voor enig verlies of schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door of ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering, tenzij de klant bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout én ook de schade zelf bewijst. In dat geval is de aansprakelijkheid per opdracht beperkt tot 10 maal het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde bedrag met een maximum van 10.000,00 (tienduizend) EUR. GEOS is niet aansprakelijk voor onrechtstreeks verlies of voor gevolgschade (met inbegrip van verlies van winsten). De klant verbindt zich ertoe GEOS te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen voor verlies, schade of uitgaven van welke aard dan ook door derden ten gevolge van een handeling of nalatigheid van de klant, ook wanneer hem geen fout treft.

Bij schadegeval moet de klant GEOS binnen de 30 dagen na ontdekking van de aangevoerde feiten schriftelijk op de hoogte stellen om een vordering te rechtvaardigen, en in elk geval wordt GEOS ontslagen van elke aansprakelijkheid en treedt ipso iure rechtsverval in 3 (drie) maanden na: (i) de datum van de uitvoering door GEOS van de dienst die aanleiding geeft tot de vordering; of (ii) de datum waarop de dienst voltooid had moeten zijn in het geval van een beweerde niet-uitvoering.

6. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met uitzondering van het bepaalde onder artikel 2 mag geen van beide partijen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, waarbij de zuster- en dochterbedrijven van GEOS niet worden beschouwd als derden.

7. BETALING

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de 7 (zeven) dagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan GEOS.  Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van GEOS.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, verhoogd met 3%.

Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 15% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.

Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is GEOS daarenboven gerechtigd om de prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

8. ONTBINDING

8.1 Ontbindende voorwaarde

De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. 

GEOS heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

8.2 Uitdrukkelijk ontbindend beding

De overeenkomst kan middels een aangetekend schrijven worden ontbonden lastens de klant indien de klant, na vijf werkdagen die volgen op een aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om de volgende verbintenissen uit te voeren:

a) de klant dient schriftelijk en tijdig, d.i. minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en officiële feestdagen niet meegerekend) volledige en duidelijke instructies en mededelingen met betrekking tot een opdracht aan GEOS te bezorgen. Als informatieverstrekker staat enkel de klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen. Hij zal de opdrachtnemer vooraf in kennis stellen van alle gekende, reële of mogelijke gevaren in verband met een bestelling of de monsters of de proeven, met inbegrip van bijvoorbeeld het risico op straling, toxische of schadelijke of explosieve elementen of materialen, milieuvervuiling of gif;

b) de klant dient ervoor te zorgen dat GEOS de beschikking krijgt over alle toelatingen noodzakelijk tot het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht, met uitzondering van deze toelatingsdocumenten waarover de opdrachtnemer uit hoofde van haar werkzaamheid wordt geacht te beschikken en moet alle noodzakelijke stappen ondernemen om obstakels voor of onderbrekingen in verband met de uitvoering van de diensten te voorkomen of te herstellen;

c) de klant zal alle maatregelen nemen en de werknemers van GEOS alle noodzakelijke faciliteiten geven zodat zij hun opdrachten degelijk, verantwoordelijk en veilig kunnen uitvoeren;

d) de klant moet indien vereist speciale uitrustingen en personeel ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten. Enkel de klant is verantwoordelijk voor het gebruik van alle technische hulpmiddelen die geen eigendom zijn van GEOS;

e) de klant zal zorg dragen voor het opslaan van het aan GEOS toebehorende materiaal en wel op een aangepaste, adequate en afgesloten plaats of – indien deze materialen worden opgeslagen in een inrichting van GEOS op de terreinen van de klant – instaan voor de bewaking ervan; 

f) de klant is, in het kader van de uit te voeren prestatie door GEOS, niet gerechtigd om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEOS, mondelinge of schriftelijke mededelingen in de ruimste zin, openbaar te maken of te doen of laten openbaar maken; 

g) de klant garandeert een stipte betaling van de door GEOS gefactureerde bedragen;

h) de klant verbindt zich ertoe om al zijn rechten uit te oefenen en zich te kwijten van al zijn verantwoordelijkheden in verband met het relevant verkoop- of ander contract met een derde en volgens de wet.

De ontbinding vindt plaats op de datum die vermeld staat op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 25% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van GEOS om een grotere schade te bewijzen en daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. 

Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt.

Indien de overeenkomst gerechtelijk ontbonden wordt ten nadele van GEOS is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd.

9. PRIVACY

GEOS en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun overeenkomst(en) de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is. GEOS heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen.  Kennisname van deze voorwaarden impliceert de kennisname van de privacyverklaring waarnaar hierin verwezen wordt.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tekeningen, schetsen, schema’s, berekeningen,  e.a. die toegevoegd zijn bij de briefwisseling van GEOS dienen als vertrouwelijk te worden beschouwd.  Zij blijven eigendom van GEOS en mogen in geen geval zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden meegedeeld worden.

Alle intellectuele eigendomsrechten en knowhow met betrekking tot de geleverde producten en diensten blijven eigendom van GEOS.

11. NIET-AFWERVING

Het is de klant verboden het personeel van GEOS aan- resp. af te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits een voorafgaande en schriftelijke toestemming van GEOS. Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan GEOS, gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van het aan GEOS onttrokken personeelslid. 

12. FORUMBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT

Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing op de geschillen tussen de partijen.

Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.

nl_BENederlands (België)